top of page

Algemene voorwaarden

Art. 1: geldigheid
Onze voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud van de klant, onverminderd van toepassing op onze aanbiedingen, orderbevestigingen,
overeenkomsten, levering van onze diensten, e.a. Plaatsing van een bestelling en/of aanvaarding van onze factuur impliceert
de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant.

 


Art. 2: offertes
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al onze aanbiedingen, offertes en informaties vrijblijvend en ten indicatieve titel
verstrekt. Onze afgevaardigden zijn niet gemachtigd afwijkingen toe te staan aan de klant.

Elke speciale overeenkomst, aanvulling of weglating, moet schriftelijk worden bevestigd door onze directeur of zijn gevolmachtigde.

 


Art. 3: prijzen
Onze prijzen zijn exclusief btw.
Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen vanblonen, sociale lasten, en andere kostprijsfactoren een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst.
Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden medegedeeld en is voor hem bindend.

 


Art. 4: overmacht
Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, hebben wij het recht om ofwel de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen ofwel de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren ofwel de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De klant ziet hierbij uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

 


Art. 5: klachten
Klachten dienen onmiddellijk na de levering schriftelijk te gebeuren.

Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsplicht noch geeft dit de klant het recht zijn betalingsplicht op te schorten.

 


Art. 6: betaling
Elke factuur is contant te betalen op de plaats van de maatschappelijke zetel van de leverancier.
Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een
verwijlintrest te betalen van 12 % per jaar en een schadebeding van 15% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.
De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bovendien zal bij niet-betaling van
een factuur op haar vervaldag het geheel van de schulden opvorderbaar worden en dit zal als gevolg hebben dat alle leveringen van diensten
zullen stopgezet worden tot volledige aanzuivering van de totale schuld. Zo uitzonderlijke betalingstermijnen worden toegekend,
wordt bij het niet-respecteren van een termijn, het totale nog openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.
In geval van welke wijziging ook in de financiële situatie van de klant, hebben wij het recht om de overeenkomst te verbreken of
waarborgen te eisen van de klant.

 


Art. 7: bevoegdheid
Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn
bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

 

Art. 8: schade
De klant dient mee te delen aan DR elektro waar er zich leidingen in muren, valse wanden, vloeren bevinden.

Indien de klant dit nalaat en er toch in leidingen geboord wordt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

Dr Elektro kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Art. 9:

Indien er tijdens werken geboord en geslepen dient te worden in muren, plafond, vloeren voor elektrisch installatiewerk dan is de afwerking van deze bovenstaande ten laste van de klant.

Dr Elektro kan op geen enkele manier in gebreke gesteld worden voor het herstel van deze.

bottom of page